Asa Sandlund Archive
by Åsa Sandlund

Dimensions (Blue)
$3200
Dimensions (Red I)
$3200
Dimensions (Red II)
$3400
Dimensions (White II)
$3000
Dimensions (White)
$2800
Dimensions (Yellow)
$3600
Stockholm Vase
$1200
Stockholm Vase
$900